Help with Search courses
Целта на курса е да запознае студентите с техните права и задължения, с условията за обучение в катедра ”Компютърни системи” и изискванията по отношение на тяхната самоподготовка. Дискутират се възможностите за участието им в научно-изследователската дейност на катедрата.

След завършване на курса студентите ще могат да прилагат знанията по линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ на функция на една променлива в други курсове като например анализ на функция на повече променливи, информатика, числени методи и т.н.

Целта на курса по физика е да даде една добра основа на студентите за съответните явления, закони и основни принципи на класическата физика. Курсът запознава студентите с някои теоретични и експериментални методи на познание за заобикалящата ни природа и за решаване на конкретни физични задачи. Курсът по физика осигурява необходимата научна основа и позволява надграждането на базисни и специални инженерни курсове.

Цели на обучението по “Химия” е студентите да получат фундаментални и приложни знания за строежа и свойствата на веществата и техните превръщания. Те ще им позволят компетентно да решават въпроси, свързани с качеството и надеждността на изделията и избора и целесъобразното приложение на материалите и технологиите.

Целта на учебната дисциплина е усвояване на фундаментални понятия за използване на компютрите и придобиване на навици за съвременни технологии на програмиране, изучаването на основни класове алгоритми и структури данни, както и разглежданите принципи на структурния подход в програмирането и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо ниво (С).

Целта на учебната дисциплина е да се предоставят на студентите основните знания за процеса на проектиране и документиране на техническите обекти от областта на слаботоковата техника.

Учебната дисциплина “Икономика” има за цел да запознае студентите с учебния план и неговите елементи, учебните дисциплини от всяка “учебна верига”, методите на обучение в ТУ-София, нормативната база за обучение в ТУ-София.

Целта на обучението по чужд език е да се улеснят студентите в ползването на научна литература и специализирани текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни стратегии за преодоляването на възникнали комуникативни проблеми.