Help with Search courses

Цел на курса физика II е да създаде задълбочена представа у студентите по разглежданите в него явления, закони и основни принципи на класическата физика. Въведение в квантовите свойства на материята е другата основна цел на този курс. Курсът запознава студентите с определени теоретични и експериментални методи за познание върху заобикалящата ни природа и за решаване на конкретни физични проблеми. Курсът физика II осигурява необходимата научна основа за изграждане на общоинженерни и специални курсове.

След завършване на курса студентите трябва да познават основните свойства на материалите, съобразно тяхното поведение под влияние на електромагнитно поле, както и параметрите и конструктивните особености на резистори, кондензатори и магнитни сърцевини.

Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за програмиране С. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации

След завършване на курса на обучение студентите трябва да могат да прилагат получените знания, отнасящи се до радиоелектронните изделия, възприемани като продукт на електрическия монтаж и съвременните индустриални технологии и ги използват за решаване на инженерни задачи. Визуалносетивните представи, навиците и уменията, придобити в курса на обучение, допълват усвоените теоретични знания.

Целта на учебната дисциплина е да се предоставят на студентите основните знания за процеса на проектиране и документиране на техническите обекти от областта на слаботоковата техника.

Целта на обучението по чужд език е да се улеснят студентите в ползването на научна литература и специализирани текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни стратегии за преодоляването на възникнали комуникативни проблеми.

След завършване на курса студентите трябва да могат да изследват сходимост на числови и функционни редове, да работят с функция на много променливи, да решават обикновенни диференциални уравнения, да пресмятат многократни и криволинейни интеграли.