Help with Search courses
Студентите трябва да получат знания и умения необходими при реализация на измервателни схеми и решаване на конкретни експериментални задачи в специалните курсове на обучение, а също така и за бъдещата дейност на специалистите в областта на научните изследвания и производството.

След завършване на курса студентите трябва да познават принципа на действие на полупроводниковите елементи и основните им приложения; да определят важни параметри от характеристиките и оценяват влиянието на режима и температурата върху действието на елементите; да могат да осигуряват нормален режим на работа на елементите и да изчисляват различни стойности, свързани с работата им; да сравняват полупроводниковите елементи и избират подходящ елемент за конкретно приложение.

ОПИСАНИЕ

Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за програмиране Java . Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание се отделя на GUI в Java .