Help with Search courses

Дисциплината разглежда основните типове полупроводникови запомнящи структури в съвременните компютри - статични и динамични памети с непосредствен и сериен достъп, постоянни и програмируеми памети, вкл. организация, режими на четене и запис, програмиране, технологични особености на SRAM, DRAM, MROM, PROM, EEPROM, FLASH. Представят се базовите типове архитектури на микропроцесорни системи според  начина на изпълнение на инструкциите и набора инструкции.

Разглежда  се едночипов микрокомпютър от избран производител и фамилия, в т.ч. магистрална огранизация, режими на работа, изводи, разпределение на адресното пространство, набор инструкции, регистри на централния процесор, прекъсвания (видове, обработка , алгоритми, приоритет),  портовисистеми. Детайлно се изучават отделните интерфейсни структури - за сериен асинхронен и синхронен интерфейс, паралелен хендшейк обмен, таймерна система (вкл.COP watchdog, за прекъсване в рално време, пулс-акумулатор), система за аналогов интерфейс. Обърнато е особено внимание на спецификите при използване на съответния интерфейс, като се разглеждат подробно предназначението и програмирането на съответните регистри. Представят се най-често използваните в инженернатапрактика серийни асинхронни и синхронни стандарти за обмен на данни: RS(EIA)232, RS485, I2C, USB, интерфейсни схеми за сериен синхронен обмен (F-RAM, серийни EEPROM и др.).

Целта на дисциплината е да даде солидни знания на студентите по основните проблеми на бази данни и да покаже пътя, по който това направление постоянно се развива, както и да очертае бъдещото му развитие.

Целта на обучението по дисциплината е да даде необходимите знания и уменияна студентите за :

1. Информация, цифрови и аналогови сигнали и системи, едномерни и многомерни сигнали, основни методи за анализ на сигнали в честотната и временната обаласт, основни процеси при обработката на сигнали (усилване, модулация, демодулация, филтрация, кодиране);

2. Основни методи за изследване на цифрови, аналогови , линейни, нелинейни и параметрични системи .

Целта на курса е да даде фундаментални знания за анализа и синтеза на компютърни компоненти и за главните проблеми в динамиката на схемите.

Придобиване на умения за алгоритмизиране на проблем, анализ и оценка на алгоритми и синтез на програми, базирани на такива алгоритми. Студентите се запознават с основни групи алгоритми: обработка на числа, сортировки, търсене, хеширане, дървовидни структури, рекурсии, списъчни структури, граф и обработка на графи. Проиграват се и анализират класически алгоритмични решения. Оценяват се различни решения на един проблем.

Целта на дисциплината е изучаване на някои приложни аспекти на изследванията по историята на науката и техниката както и разглеждане на портрети на учени и изобретатели.