Help with Search courses

Водещ преподавател: доц. д-р Валентин Христов

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните принципи при дефиниране на компютърните архитектурни форми, организацията на компютърните процеси и между процесиите комуникации, както и с особеностите при изграждане на базовата архитектурна организация на различни по състав и предназначение компютърни среди за традиционна, паралелна и разпределена обработка на информацията Насочеността на материала е към приложимостта на компютърните архитектури за реализация на съвременни информационни технологии.

Цел на дисциплината е да запознае студентите с логическата структура и организация на периферните устройства в състава на съвременните компютърни системи както и с използваните от тях информационни носители.

Целта на обучението е студентите да получат знания за основните принципи за изграждане на операционните системи, тяхната вътрешна структура и функциониране, както и да придобият умение за самостоятелна разработка на сложни програмни системи, респ. отделни компоненти.

След завършване на курса студентите трябва да познават и да използват за решаване на инженерни задачи на базата на обектно-ориентираният дизайн и анализ .


Курсът запознава студентите със схемотехниката и технологичните особености на широк клас базови биполярни, MOS, CMOS и BiCMOS статични и динамични схеми. Формират се умения по отношение изграждане на управляващи и логически схеми, както и за тяхното адекватно приложение в съвременните компютърни системи поотношение консумирана мощност, бързодействие и заемана площ. Разглеждат се схеми на основни градивни блокове като симетрични и несиметрични тригери, регистри, броячи, буферни схеми и др. Дискутира се схемотехниката на запомнящи клетки на SRAM и DRAM, както и съответните поддържащи схеми. Студентите получават знания и практически умения за проектиране на прототипницифрови структури с помощта на съвременни програмируеми логически устройства - ПЛУ (Programmable Logic Devices, PLDs). Разглежда се схемотехниката и приложните особености на FPGA и CPLD ПЛУ. Изграждат се практически инженерни умения за проектиране на цифрови устройства посредством изучаване на език от високо ниво за описание на цифрови структури VHDL. Разработват се проекти в среда Xilinx ISE WebPack и се извършва прототипизация наустройстата върху съвременни прототипни платки, както и проверка на готовия прототип.